Get Adobe Flash player

คู่มือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปก 2

โครงการบริหารกายหน้าเสาธง 2561

new-header-lunch

การแข่งขันกีฬานักเรียน ปรจำปีการศึกษา 2562

sport1

          เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมจินดาอินทร์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดยมีนายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานในที่ประชุม

smallboss

นายนพคุณ ลุคนาวิเชียร

รอง ผอ.สพป.อย.2

 

 สชานร 2

 นางสุชานรี แสนทวีสุข

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

vichien

นายวิเชียร จั่นบำรุง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

ธนนนท 2

นางธนนันท์ ทองศิริ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

 ศรนยา 2

นางศรันยา หอมประเสริฐ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

วรนช 2

นางวรนุช โลมาแจ่ม

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

พจมาน 2

นางพจมาน มีระลึก

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

 สมศร 2

นางสมศรี กระแสขันธ์

นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ

 ณฐ 2

นส.ณัฐลักขณา พุทธิพัฒน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ