Get Adobe Flash player

คู่มือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปก 2

โครงการบริหารกายหน้าเสาธง 2561

new-header-lunch

สพป.สระบุรี เขต 2 ศึกษาดูงาน

1123

          วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมด้วย นางสุชานรี แสนทวีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลกรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกท่าน ให้การต้อนรับคณะบุคลากรศึกษาดูงานจาก สพป.สระบุรี เขต 2 โดยการนำของ ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 และนางธัญญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ ด้วยความยินดี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 / ภาพและข่าว..โดย..น้องติ๊ก

smallboss

นายนพคุณ ลุคนาวิเชียร

รอง ผอ.สพป.อย.2

 

 สชานร 2

 นางสุชานรี แสนทวีสุข

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

vichien

นายวิเชียร จั่นบำรุง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

ธนนนท 2

นางธนนันท์ ทองศิริ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

 ศรนยา 2

นางศรันยา หอมประเสริฐ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

วรนช 2

นางวรนุช โลมาแจ่ม

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

พจมาน 2

นางพจมาน มีระลึก

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

 สมศร 2

นางสมศรี กระแสขันธ์

นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ

 ณฐ 2

นส.ณัฐลักขณา พุทธิพัฒน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ