Get Adobe Flash player

คู่มือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปก 2

new-header-lunch

Untitled-1

ฉบับที่ 1 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ฉบับที่ 2 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ฉบับที่ 3 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

ฉบับที่ 4 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

ฉบับที่ 5 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ฉบับที่ 6 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

ฉบับที่ 7 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ฉบับที่ 8 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ฉบับที่ 9 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ฉบับที่ 10 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ฉบับที่ 11 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ฉบับที่ 12 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ฉบับที่ 13 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ฉบับที่ 14 วันที่ 5 มีนาคม 2561

ฉบับที่ 15 วันที่ 7 มีนาคม 2561

ฉบับที่ 16 วันที่ 7 มีนาคม 2561

ฉบับที่ 17 วันที่ 7 มีนาคม 2561

ฉบับที่ 18 วันที่ 7 มีนาคม 2561

ฉบับที่ 19 วันที่ 12 มีนาคม 2561

ฉบับที่ 20 วันที่ 13 มีนาคม 2561

ฉบับที่ 21 วันที่ 16 มีนาคม 2561

ฉบับที่ 22 วันที่ 20 มีนาคม 2561

ฉบับที่ 23 วันที่ 28 มีนาคม 2561

ฉบับที่ 24 วันที่ 28 มีนาคม 2561

ฉบับที่ 25 วันที่ 3 เมษายน 2561

ฉบับที่ 26 วันที่ 3 เมษายน 2561

ฉบับที่ 27 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

ฉบับที่ 28 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

โครงการบริหารกายหน้าเสาธง 2561

นิเทศ ติดตาม การดำเนินโครงการอาหารกลางวัน

105857

105856

105854

105855

105822

105821

105819

Boos11

นายบูรพา พรหมสิงห์

ผอ.สพป.อย.2

 

 Boos21

นายดิเรก โรจน์ปาน

รอง ผอ.สพป.อย.2

 

sucharnari1

นางสุชานรี แสนทวีสุข

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

vichien1

นายวิเชียร จั่นบำรุง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

tananun1

นางธนนันท์ ทองศิริ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

saranya1

นางศรันยา หอมประเสริฐ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

voranuch1

นางวรนุช โลมาแจ่ม

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

pojaman1

นางพจมาน มีระลึก

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

somsri1

นางสมศรี กระแสขันธ์

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

 

nut1

นส.ณัฐลักขณา พุทธิพัฒน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ